ජංගම දුරකථන රැසකට නවතින whtsapp

746

Facebook ආයතනය සතු ලෝ ප්‍රකට Whatsapp යෙදවුම ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වීම නතර කිරීමට තීරණය කර ඇති ජංගම දුරකථන සහ උපාංග කිහිපයක් පිළිබඳ Whatsapp FAQ ඔස්සේ නිල වශයෙන් නිවේදනය කොට තිබේ.

ඒ අනුව පළමුව 2019 දෙසැම්බර් 31 න් පසු සියලුම Windows ජංගම දුරකථනයන්හි Whatsapp යෙදවුම ක්‍රියාත්මක නොවනු ඇත.
ඒ යටතේ 2019 ජූලි 1 වනදා සිට Microsoft store වෙතින්ද Whatsapp යෙදවුම ඉවත් කිරීම සිදු විය.

ඉන්පසු දෙවන අදියර යටතේ 2020 පෙබරවාරි 1 වනදා සිට Android 2.37 සහ IOS 7 යන OS version සහ ඊට පහළ OS version සහිත Android දුරකථන සහ IPhone හි තවදුරටත් Whatsapp යෙදවුම ක්‍රියාත්මක නොවනු ඇත.

එබැවින් මින් ඇතිවන අපහසුතාව වළක්වා ගැනීමට සියලුම Whatsapp ග්‍රාහකයන්ට අදාළ දිනයන්ට පෙර,
අවම වශයෙන් Android 4.03, IOS 8, Kai OS 2.5.1+ යන OS version හෝ ඊට ඉහළ OS version එකක් සහිත ජංගම දුරකථනයකට මාරු වන ලෙස දැනුම් දී ඇත.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *